Maakjeposter.nl – Disclaimer 2017

  1. Gebruikersvoorwaarden

1.1 U moet tenminste 12 jaar oud zijn om de dienst te gebruiken, tenzij uw ouders of voogd toestemming hebben gegeven voor het gebruik van de dienst

1.2 U mag geen gewelddadige, naakte, gedeeltelijk naakte, discriminerende, onwettige, inbreuk makende, haat zaaiende, pornografische of seksueel suggestieve foto’s of andere inhoud via de tool plaatsen.

1.3 U bent verantwoordelijk voor elke activiteit die door uw gebruik van de tool optreedt en u stemt ermee in dat u uw posters gemaakt middels de tool of eventuele verkregen rechten niet zal verkopen, overdragen of toewijzen.

1.4 U mag geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie van uzelf of een ander via de tool plaatsen, waaronder, maar zonder uitsluiting van andere, de creditcardgegevens, sociale zekerheid of alternatieve nationale identiteitsnummers, niet-openbare telefoonnummers of niet-openbare e-mailadressen.

1.5 U mag de tool niet gebruiken voor onwettig of onbevoegd doel. U gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de tool en uw content (hieronder gedefinieerd), inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten.

1.6 U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw gedrag en gegevens, tekst, informatie, afbeeldingen, links en andere inhoud (collectief, ‘content’) die u of weergeeft via de tool.

1.7 U mag de tool niet wijzigen, aanpassen of andere tools aanpassen om onrechtmatig te impliceren dat het verband houdt met de tool van maakjeposter.nl.

1.8 U mag geen toegang krijgen tot maakjeposter.nl’s privé-API op andere wijze dan die welke door maakjeposter.nl zijn toegestaan.

1.9 U mag de tool niet gebruiken voor ongewenste berichtgeving, opmerkingen of andere vormen van commerciële- of intimidatiecommunicatie (collectief, ‘spam’).

1.10 U mag de tool, de servers of de netwerken die verbonden zijn met de tool, niet onderbreken of verstoren, met inbegrip van het versturen van ‘worms’, virussen, spyware, malware of andere code van een vernietigende of ontwrichtende aard. U mag geen inhoud of code injecteren, anderszins wijzigen of interfereren met de manier waarop een door de tool gecreëerd product wordt gemaakt of weergegeven in de browser of het apparaat van een gebruiker.

1.11 U mag de tool niet gebruiken voor het creëren van producten via onbevoegde middelen, waaronder maar niet beperkt tot, door gebruik te maken van een geautomatiseerd apparaat, script, ‘bot’, ‘spider’, ‘crawler’ of ‘scraper’.

1.12 U mag niet proberen om ​​andere gebruikers te beperken in het gebruik of plezier van het gebruik van de tool en u mag geen overtredingen aanmoedigen of overtredingen vergemakkelijken van deze gebruiksvoorwaarden of andere maakjeposter.nl voorwaarden.

1.13 U begrijpt en stemt ermee in dat maakjeposter.nl niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud via de tool is gecreëerd en u gebruikt de dienst op eigen risico. Als u de voorwaarden of de geest van de gebruiksvoorwaarden schendt of anderszins risico’s of mogelijke juridische blootstelling voor maakjeposter.nl creëert, kunnen we (gerechtelijke) stappen tegen u ondernemen.

  1. Rechten

2.1 Maakjeposter.nl claimt geen eigendomsrecht van inhoud die u op of via de tool plaatst of produceert. In plaats daarvan geeft u hierbij maakjeposter.nl een ​​niet-exclusieve, volledig betaalde en royalty-vrije, overdraagbare, onderlicentieerbare, wereldwijde licentie om de inhoud die u op of via de tool plaatst of produceert te gebruiken, onder voorbehoud van het privacy beleid van de tool.

2.2 Een deel van de tool kan ondersteund worden door reclame-inkomsten en kan advertenties en promoties laten zien. U stemt ermee in dat maakjeposter.nl dergelijke reclame en promoties op de tool of op-, over- of in combinatie met uw inhoud kan plaatsen. De wijze, modus en omvang van dergelijke advertenties en promoties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden gewijzigd.

2.3 U erkent dat we niet altijd betaalde diensten, gesponsorde inhoud of commerciële communicatie als zodanig kunnen identificeren.

2.4 U verklaart en garandeert dat: (i) u de rechten heeft over de inhoud die u op of via de tool heeft geplaatst of geproduceerd, of dat u op andere wijze het recht heeft om de rechten en licenties te verstrekken die vermeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden; (ii) het plaatsen en gebruiken van uw inhoud op of via de tool zorgt niet voor het schenden, onjuist gebruiken of inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder, maar zonder beperking van, privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten; (iii) u akkoord gaat te betalen voor alle royalty’s, vergoedingen en eventuele andere verschuldigde gelden wegens inhoud die u op of via de tool plaatst; En (iv) u heeft het wettelijk recht en de capaciteit om aan deze gebruiksvoorwaarden in uw jurisdictie te voldoen.

2.5 Hoewel het voornemens is dat maakjeposter.nl de tool zoveel mogelijk beschikbaar zal stellen, zullen er gelegenheden zijn wanneer de tool onderbroken kan worden, waaronder, maar zonder beperking van, voor onderhoud of upgrades, voor noodreparaties of als gevolg van fouten in de telecommunicatie links en/of apparatuur. Ook behoudt maakjeposter.nl zich het recht om, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, inhoud van de tool  te verwijderen. Inhoud die uit de tool is verwijderd, kan door maakjeposter.nl worden opgeslagen, inclusief, maar zonder beperking, om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen, maar kan niet terug vorderbaar zijn zonder een geldige rechtsbevel. Maakjeposter.nl moedigt u daarom aan om uw eigen back-up van uw inhoud te handhaven. Met andere woorden, maakjeposter.nl is geen back-up service en biedt het online behouden van uw creaties slechts aan als service voor een beperkte periode. Maakjeposter.nl is niet aansprakelijk jegens u voor wijzigingen, opschortingen of beëindiging van de tool of verlies van de inhoud. U erkent ook dat het internet onderhevig kan zijn aan beveiligingsbreuken en dat de indiening van inhoud of andere informatie mogelijk niet veilig is.

2.6 U gaat ermee akkoord dat maakjeposter.nl niet verantwoordelijk is voor en mogelijk niet instemt met content die via tool is gecreëerd. Maakjeposter.nl heeft geen verplichting om inhoud vooraf te scannen, te monitoren, te bewerken of te verwijderen. Als uw inhoud deze gebruiksvoorwaarden schendt, is het mogelijk dat u de wettelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud draagt.

2.7 Alle gecreëerde inhoud is niet-vertrouwelijk, niet-bedrijfseigen en we zijn niet aansprakelijk voor enig gebruik of vorm van openbaarmaking van de inhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw relatie met maakjeposter.nl geen vertrouwelijke of ander soort speciale relatie is en dat uw beslissing om inhoud te delen maakjeposter.nl niet in een andere positie plaatst dan de positie als onderdeel van het algemeen publiek, met inbegrip van uw inhoud. Geen van uw content is onderworpen aan een vertrouwensplicht van maakjeposter.nl, en maakjeposter.nl is niet aansprakelijk voor enig gebruik of openbaarmaking van de inhoud die u verstrekt.

  1. Beperking en verwerping van aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid zal maakjeposter.nl en daarbij direct betrokken partijen aansprakelijk zijn aan u voor verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, maar zonder beperking van, voor enige directe, indirecte, economische, bijzondere, strafrechtelijke, incidentele of gevolglijke verliezen of schade) die direct of indirect gerelateerd zijn aan: (a) de tool; (b) de maakjeposter.nl inhoud; (c) de gebruikersinhoud; (d) uw gebruik van, uw onvermogen om te gebruiken of de uitvoering van de tool; (e) elke actie die is genomen in verband met een onderzoek door de maakjeposter.nl en daarbij direct betrokken partijen of wetshandhavingsautoriteiten met betrekking tot het gebruik van de tool door u of een andere partij; (f) elke actie die is aangegaan in verband met auteursrecht of intellectuele eigendom andere eigenaren; (g) eventuele fouten of nalatigheden in de werking van de tool; of (h) van beschadiging van de computer, het mobiele apparaat of andere apparatuur of technologie van een gebruiker, inclusief, maar zonder beperking van, schade door een beveiligingsbreking of een virus, bugs, manipulatie, fraude, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in werking of overdracht, computerlijn of netwerkfout of enige andere technische of andere storingen, waaronder, maar zonder beperking van, schadevergoeding voor verloren winst, verlies van goodwill, verlies van gegevens, stopzetting van werk, nauwkeurigheid van resultaten of computerproblemen of storingen, zelfs als te verwachten of zelfs als maakjeposter.nl en daarbij direct betrokken partijen van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis gesteld zijn of zouden moeten zijn, hetzij in een contract nalatigheid, strenge aansprakelijkheid of schending (inclusief, maar zonder beperking van, indien geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door nalatigheid, godsdienst, telecommunicatie fouten of door diefstal of vernietiging van de tool). In geen geval zullen de maakjeposter.nl en daarbij direct betrokken partijen aansprakelijk zijn voor u of iemand anders zijn verlies, schade of letsel, inclusief, maar niet beperkt tot, dood of persoonlijk letsel. In geen geval zullen de maakjeposter.nl en daarbij direct betrokken partijen de totale aansprakelijkheid aan u voor alle schade of verliezen het – door de verzekeringsmaatschappij – maximaal te vergoeden bedrag aan maakjeposter.nl.

Maakjeposter.nl is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en u stelt ons, onze bestuurders, functionarissen, medewerkers en agenten vrij van alle vorderingen en schade, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op welke manier dan ook verband houden met enige vordering die u tegen dergelijke derden heeft.